Statutaire naam: Stichting LAE
 
 
 
Wij hebben de ANBI-Status met RSIN/fiscaal nummer 8541 22 278

 
Contactgegevens
 
Postadres:
 
Straatnaam en nummer: Noordeinseweg 68
Postcode en woonplaats: 2645 BC Delfgauw
Telefoonnummer: 06-15106250
E-mailadres: info@lion-eagle.org
Website: www.lion-eagle.org
 
 
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
 
De Stichting stelt zich ten doel te evangeliseren door:
 
      I.        Het verkondigen van Gods Woord
 
     II.        Mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus
 
    III.        Dit doel trachten we te bereiken door:
 
                    ·   Zendingsreizen
 
                    ·   Het houden van Bijbelstudie- en gebedskringen
 
                    ·   Organiseren van Conferenties
 
                    ·   Evangelisatie in en buiten Nederlands (spreken in gemeentes)
 
                    ·   Het verlenen van pastorale zorg
 
                    ·   Het mede ondersteunen van zendingswerk en Christelijke goede doelen
 
                    ·   Ondersteunen van probleem jeugd en gezinnen door middel
     • Van Pastorale ondersteuning
     • Opleiding
     • Sport en activiteiten
 
 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 
Ons beleids plan wordt weergeven op onze site en vind u via link: http://www.lion-eagle.org/anbi/beleidsplan/
 
 
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
 
Het statutair bestuur bestaat uit ten-minste 3 leden, waaronder een voorzitter Dhr. D.A. Civile, secretaris Dhr. N.A.M. Civile en penningmeester Mevr. W. de Wit. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
 
 
 
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 
De Stichting houd jaarlijks conferenties en samenkomsten binnen en buiten Nederland waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast onderneemt de stichting zendings reizen om andere gemeentes te ondersteunen en of het evangelie van Jezus Christus te verkonding conform het Bijbelse principe in Jesaja 61:1-9 3 en volgens Marcus 16:20 zie ook onze site.
 
 
Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De stichting vertoont een grote mate van continuïteit: vrijwilligers of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere activiteiten die vanuit de stichting plaats vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
 
Baten en Lasten           
 
Begroting 2015  –  Stichting LAE
 
 
Baten
 
1. Opbrengsten uit bezittingen            €    15.416
 
2. Bijdragen gemeenteleden                €    10.000 
 
3. Bijdragen van derden / Divident       €    60.000
Totaal baten                                           €    85.416
 
 
 
 
 
Lasten
 
4. Giften                                                      €    11.228
 
5. Leningen                                                     24.630
 
6. Zending                                                   €    10.057
 
7. Kantoor Artikelen                                       €        609
 
8. Onkostenvergoedingen                                    1.932
 
9. Lasten beheer en administratie                         1.226
 
10. Conferenties                                            €   13.900
 
11. Huur ruimte(s) t.b.v. Activiteiten                 €     9.000
 
 Totaal lasten                                                         €   72.582
 
  
 
Resultaat (baten – lasten)                   €    12.834
 
  
 
Toelichting
 
ad 1 rente en beleggingsopbrengsten  
ad 2 Giften   
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de diensten en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan  opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.